logo
  • banner_CKS_800x300
  • DSC_0023
  • maparoku2014
  • 22. kartografická konference Liberec
  • Kartografické dny Olomouc
  • Účastníci 21. kartografické konference v Lednici

Když mapa slaví narozeniny – 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy

Muzeum MU a Geografický ústav PřF MU pořádá výstavu u příležitosti 300. výročí vydání stavovské mapy Moravy (1716) Johanna Christopha Müllera. Výstava návštěvníky seznámí s měřickými  postupy, kartografickým zpracováním i tiskem starých map. V prvé řadě zde naleznete originální tiskové matrice brněnského rytce Johanna Christopha Leidiga. Staré tisky Müllerovy mapy  doplňuje zcela ojedinělý novotisk z původních měděných desek, který byl vytištěn u příležitosti významného výročí vzniku mapy. Komplexně zpracované téma doplňují názorné video ukázky s  postupy rytí starých map a jejich tisku. Bohatě kolorovaný rukopisný exemplář mapy věnovaný císaři Karlu VI. patří zcela právem mezi výjímečné exponáty výstavy, která prezentuje zahraniční odvozeniny Müllerovy mapy stejně jako nejstarší mapová vyobrazení Moravy od Paula Fabricia, Jana Amose Komenského a Georga Matthäuse Vischera.

16.11.2016 – 28.2.2017
Muzeum Masarykovy univerzity
Vstup za BAZILIKOU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Mendlovo nám. 1A, Brno
Otevřeno: úterý – neděle od 10 do 17 hodin, www.mendelmuseum.muni.cz

více...

Dotazník GeoInfoStrategie

V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie ve formě výzkumného projektu „Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“.

Pro úspěšné vyřešení uvedeného výzkumného projektu je nutné, aby v jeho úvodní etapě proběhlo, jako nedílná součást vyhodnocení současného stavu lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, dotazníkové šetření. Záměrem je oslovit především pracovníky, v rámci jejichž činnosti vznikají nebo jsou využívána prostorová data, nebo které pro zajištění své činnosti využívají informační systémy a technologie pro práci s prostorovými daty (GIS/GIT).

Dotazníkové šetření bude probíhat formou vyplnění on-line dotazníku připraveného řešitelem výzkumného projektu, společnosti ppm factum research s. r. o. Dotazník se zaměří především na náplň práce jednotlivých typů pracovních pozic v uvedené oblasti a na jejich připravenost na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Navazující výzkumné práce budou probíhat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je odborným garantem řešení uvedeného výzkumného projektu.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539, které je přiloženo, si dovoluji Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Ten naleznete pod následujícím odkazem: https://opensurvey.com/survey/1383652278/1471870727/482

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15minut.

Odkaz na on-line dotazník bude aktivní až do 15. září 2016. Během tohoto období je možné se zapojit do dotazníkového šetření a vyjádřit tak svůj názor na výše uvedená témata v oblasti lidských zdrojů v oblasti prostorových informací.

V případě potřeby doplňujících informací je možno obrátit se na Mgr. Kristýnu Kympergrovou (tel. 731 403 636, kympergrova@ppmfactum.cz ), koordinátorku řešení projektu.

více...

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

Vážení kolegové,

Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na http://www.isprs2016-prague.com. Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni. Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.

Novou části odborného programu jsou: National Mapping and Cadastre Agency Forum, Space Agency Forum.

Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT. Stručný přehled programu je v příloze emailu. Vložné na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč) na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč). Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.

Zájemcům jsou rovněž k dispozici Tutoriály (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials). Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit. Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na můj email do 20. 6. 2016

Těším se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.

S pozdravem, Lena Halounová, ředitelka kongresu.

více...