logo

Společný seminář a zasedání komisí ICA pro atlasy a vzdělávání

Dvě komise ICA, a to Commission on Atlases a Commission on Education and Training, uspořádaly ve dnech 1. a 2. září 2016 společný seminář na ETH v Curychu. Cílem semináře byla výměna zkušeností a zejména diskuse o současném stavu a perspektivách v obou oblastech kartografie. Celkem 22 účastníků z 8 států (Švýcarsko, Německo, UK, Nizozemsko, Ukrajina, Maďarsko, Francie a Česko) vyslechlo 15 prezentací svých prací a diskutovali s názory kolegů na řadu souvisejících témat. Českou kartografickou společnost zde reprezentovali prof. Voženílek se svým příspěvkem „School Atlases: challenges and ideas“ a doc. Talhofer s příspěvkem „Do cartographers and people in geoinformatics need mathematics?“ Součástí odborného programu byla návštěva mapové sbírky starých map v Centrální knihovně kantonu v Curychu, kde měli účastníci možnost nahlédnout do skutečných pokladů švýcarské kartografie. Na závěr semináře obě komise měly svá zasedání, na nichž řešily zejména otázky přípravy na Mezinárodní kartografickou konferenci, která bude v roce 2017 ve Washingtonu.

 

více...

Když mapa slaví narozeniny – 300 let od vydání Müllerovy mapy Moravy

Muzeum MU a Geografický ústav PřF MU pořádá výstavu u příležitosti 300. výročí vydání stavovské mapy Moravy (1716) Johanna Christopha Müllera. Výstava návštěvníky seznámí s měřickými  postupy, kartografickým zpracováním i tiskem starých map. V prvé řadě zde naleznete originální tiskové matrice brněnského rytce Johanna Christopha Leidiga. Staré tisky Müllerovy mapy  doplňuje zcela ojedinělý novotisk z původních měděných desek, který byl vytištěn u příležitosti významného výročí vzniku mapy. Komplexně zpracované téma doplňují názorné video ukázky s  postupy rytí starých map a jejich tisku. Bohatě kolorovaný rukopisný exemplář mapy věnovaný císaři Karlu VI. patří zcela právem mezi výjímečné exponáty výstavy, která prezentuje zahraniční odvozeniny Müllerovy mapy stejně jako nejstarší mapová vyobrazení Moravy od Paula Fabricia, Jana Amose Komenského a Georga Matthäuse Vischera.

16.11.2016 – 28.2.2017
Muzeum Masarykovy univerzity
Vstup za BAZILIKOU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Mendlovo nám. 1A, Brno
Otevřeno: úterý – neděle od 10 do 17 hodin, www.mendelmuseum.muni.cz

více...

Dotazník GeoInfoStrategie

V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie ve formě výzkumného projektu „Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“.

Pro úspěšné vyřešení uvedeného výzkumného projektu je nutné, aby v jeho úvodní etapě proběhlo, jako nedílná součást vyhodnocení současného stavu lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, dotazníkové šetření. Záměrem je oslovit především pracovníky, v rámci jejichž činnosti vznikají nebo jsou využívána prostorová data, nebo které pro zajištění své činnosti využívají informační systémy a technologie pro práci s prostorovými daty (GIS/GIT).

Dotazníkové šetření bude probíhat formou vyplnění on-line dotazníku připraveného řešitelem výzkumného projektu, společnosti ppm factum research s. r. o. Dotazník se zaměří především na náplň práce jednotlivých typů pracovních pozic v uvedené oblasti a na jejich připravenost na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Navazující výzkumné práce budou probíhat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je odborným garantem řešení uvedeného výzkumného projektu.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539, které je přiloženo, si dovoluji Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Ten naleznete pod následujícím odkazem: https://opensurvey.com/survey/1383652278/1471870727/482

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15minut.

Odkaz na on-line dotazník bude aktivní až do 15. září 2016. Během tohoto období je možné se zapojit do dotazníkového šetření a vyjádřit tak svůj názor na výše uvedená témata v oblasti lidských zdrojů v oblasti prostorových informací.

V případě potřeby doplňujících informací je možno obrátit se na Mgr. Kristýnu Kympergrovou (tel. 731 403 636, kympergrova@ppmfactum.cz ), koordinátorku řešení projektu.

více...