logo

Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)

Pro širokou odbornou veřejnost byl 21. září 2017 v zasedací místnosti ČÚZK Zeměměřickým úřadem (ZÚ) v Praze uspořádán seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ). V dopoledním bloku přednášek byl pracovníky Zeměměřického úřadu v Praze prezentován pokrok a další rozvojové záměry správy státních mapových děl (SMD), úspěchy spolupráce se správci dat při aktualizaci ZABAGED®, kvalita a způsob aktualizace nového výškopisu leteckého laserového skenování (LLS) včetně publikace výškopisu a aplikací založených nad těmito datovými sadami. Dále byl prezentován společný projekt ZÚ s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHÚř) Národní archiv leteckých měřických snímků a pozornost byla věnována též problematice tvorby ortofot pořizovaných státní správou. S tématem novinek na poli poskytování dat katastru nemovitostí nejen pro aktualizaci SMD vystoupil Ing. Petr Souček Ph.D., který neopomněl pozornost posluchačů vyburcovat oblíbeným houbařským kvízem na konci své přednášky. 

Odpolední blok přednášek byl věnován zkušenostem uživatelů, kteří ISZ využívají pro své potřeby a další činnosti. Veškeré publikované ohlasy Českého statistického úřadu (ČSÚ), Ministerstva vnitra Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) vyzněly velmi kladně a pozitivně. Velice významná byla proklamace plk.gšt. Ing. Jana Marši, Ph.D. (VGHÚř), který ve svém vystoupení podtrhl význam ZABAGED® jako základního datového zdroje pro tvorbu a aktualizaci dat pro Vojenský informační systém o území (VISÚ) a SMD v kompetenci armády. Úzká spolupráce a propojení činnosti armády ČR a aktivit ZÚ byla zřejmá i z řady dalších vystoupení.

Ředitel ZÚ v Praze Ing. Karel Brázdil, CSc., pod jehož taktovkou byla organizace semináře dotažena do naprosté dokonalosti od krásných hostesek v jednotné ústroji, připravených řečníků a jejich vystoupení až po vynikající občerstvení, ve svém závěrečném diskusním vystoupení shrnul a doplnil referáty dopoledního bloku přednášek. Informoval mimo jiné např. o publikovaném materiálu „Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020“ (http://cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Koncepce-rozvoje-zememerictvi/Koncepce-rozvoje-zememerictvi_21-11-2014.aspx), která byla údajně „ústně předsedou ČÚZK doporučena k realizaci“ (neobsahuje č.j. ani podpis předsedy ČÚZK), kde je poprvé formulována teze Základní topografické mapy (ZTM). Vytvoření nové Základní topografické mapy 1:5000 patří mezi hlavní rozvojové záměry zeměměřictví, „která se stane významným a žádaným topografickým  referenčním  podkladem  pro  tvorbu  tematických  map  v měřítku  1:5000 a zejména podkladem pro  územně  orientované  informační  systémy  územní  samosprávy, především v oblasti územního plánování a ve stavebním řádu„.

Na závěr je potřeba velmi poděkovat především organizátorům, jmenovitě panu řediteli ZÚ v Praze Ing. Karlu Brázdilovi, CSc.,  a všem vystupujícím za kvalitně uspořádaný seminář, který jasně deklaroval směrování ZÚ v oblasti SMD rezortu ČÚZK a základních datových sad, které jsou k dispozici pro rozhodovací procesy veřejné správy. Bylo by výborné, kdyby i v budoucnu takovéto odborné semináře ZÚ probíhaly pravidelně, zcela určitě budou navštívené početnou odbornou veřejností jako byl tento. Také nebývá běžné, aby účastníci semináře dostali k dispozici i plné verze prezentací, které na semináři byly předneseny (http://geoportal.cuzk.cz/zakazky/Prezentace-ISZ2017-to_download.zip).

Václav Čada