logo
  • banner_CKS_800x300
  • DSC_0023
  • maparoku2014
  • 22. kartografická konference Liberec
  • Kartografické dny Olomouc
  • Účastníci 21. kartografické konference v Lednici

Dotazník GeoInfoStrategie

V rámci probíhající realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2015 č. 539 (viz www.geoinfostrategie.gov.cz), využilo Ministerstvo vnitra, které proces implementace GeoInfoStrategie koordinuje, možnosti spolupracovat s Technologickou agenturou ČR a zadalo k řešení v rámci programu BETA jedno z opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie ve formě výzkumného projektu „Metodika vyhodnocování lidských zdrojů v oblasti prostorových informací“.

Pro úspěšné vyřešení uvedeného výzkumného projektu je nutné, aby v jeho úvodní etapě proběhlo, jako nedílná součást vyhodnocení současného stavu lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, dotazníkové šetření. Záměrem je oslovit především pracovníky, v rámci jejichž činnosti vznikají nebo jsou využívána prostorová data, nebo které pro zajištění své činnosti využívají informační systémy a technologie pro práci s prostorovými daty (GIS/GIT).

Dotazníkové šetření bude probíhat formou vyplnění on-line dotazníku připraveného řešitelem výzkumného projektu, společnosti ppm factum research s. r. o. Dotazník se zaměří především na náplň práce jednotlivých typů pracovních pozic v uvedené oblasti a na jejich připravenost na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace. Navazující výzkumné práce budou probíhat ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, která je odborným garantem řešení uvedeného výzkumného projektu.

S ohledem na výše uvedené a s odkazem na usnesení vlády ze dne 8. července 2015 č. 539, které je přiloženo, si dovoluji Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Ten naleznete pod následujícím odkazem: https://opensurvey.com/survey/1383652278/1471870727/482

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 15minut.

Odkaz na on-line dotazník bude aktivní až do 15. září 2016. Během tohoto období je možné se zapojit do dotazníkového šetření a vyjádřit tak svůj názor na výše uvedená témata v oblasti lidských zdrojů v oblasti prostorových informací.

V případě potřeby doplňujících informací je možno obrátit se na Mgr. Kristýnu Kympergrovou (tel. 731 403 636, kympergrova@ppmfactum.cz ), koordinátorku řešení projektu.

více...

Nabídka účasti na XXIII kongresu ISPRS pro české účastníky

Vážení kolegové,

Obracím se na vás s nabídkou. Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, člen International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), pořádá ve dnech 12. – 19. 7. 2016 XXIII kongres ISPRS v prostorách Kongresového centra Praha. Na kongrese bude předneseno více než 1400 příspěvků v desítkách ústních a interaktivních sekcích. Registrace účastníků je stále otevřena. Více o kongrese naleznete na http://www.isprs2016-prague.com. Česká republika se tímto kongresem dostala mezi méně než 20 zemí, které měly tu čest pořádat kongres ISPRS od doby založení společnosti českým rodákem Eduardem Doležalem v roce 1910 ve Vídni. Abychom umožnili účast na tomto kongresu velkému počtu odborníků z České republiky, rozhodli jsme se uspořádat výjimečnou akci v rámci zcela nové části programu kongresů ISPRS.

Novou části odborného programu jsou: National Mapping and Cadastre Agency Forum, Space Agency Forum.

Tato Fóra se konají 14. a 15. července 2016 a jsou na ně zváni všichni zájemci z řad odborníků v dané oblasti. Podrobnější program obou Fór, která mají oddělené sekce ve čtvrtek a spojené sekce v pátek, naleznete po vytvoření účtu v registračním softwaru http://www.isprs2016-prague.com, ČÁST PARTIPANT. Stručný přehled programu je v příloze emailu. Vložné na jeden den: 200 Kč (studentské/seniorské vstupné 100 Kč) na oba dny: 300 Kč (studentské/seniorské vstupné 150 Kč). Pokud se chcete jednoho nebo obou fór zúčastnit, zaregistrujte na stránkách kongresu. Úhrada účastnického poplatku bude na místě v Kongresovém centru Praha u registrace.

Zájemcům jsou rovněž k dispozici Tutoriály (http://www.isprs2016-prague.com/program/tutorials). Cena celodenních je 99 EUR, půldenních 45 EUR. Je možné se na ně na stránce kongresu zaregistrovat a poplatek uhradit. Pokud nechcete být normálními účastníky kongresu a chcete se zúčastnit jen tutoriálů, ozvěte se na můj email do 20. 6. 2016

Těším se s vámi, kteří se rozhodnete zúčastnit jedné z výše uvedených akcí, na setkání v Praze.

S pozdravem, Lena Halounová, ředitelka kongresu.

více...