logo
  • Odborná soutěž Mapa roku
  • Kartografické dny
  • Kartografické konference
  • Odborná kartografická soutěž Mapa roku
  • Kartografické dny Olomouc
  • Kartografické konference
  • Soutěž Dětské kresby Barbary Petchenik

Magnesia Litera pro Akademický atlas českých dějin

Cenu Magnesia Litera 2015 v kategorii nakladatelský čin roku získal Akademický atlas českých dějin, který je výsledkem práce kolektivu autorů pod vedením profesorky Evy Semotanové z Historického ústavu AV ČR a docenta Jiřího Cajthamla z Fakulty stavební ČVUT v Praze. Již dříve atlas získal cenu Kniha roku nakladatelství Academia.

Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).

Bezprostřední reakce předsedy Kartografické společnosti Václava Talhofera k tomuto ocenění: „Při slavnostním večeru 14. dubna 2015 na Nové scéně Národního divada v Praze byly vyhlášeny výsledky letošních cen Magnesia Litera. Již několik dní předem jsme věděli, že na cenu Litera za nakladatelský čin byla nominována i prestižní publikace Akademický atlas Českých dějin autorského kolektivu vedeném paní profesorkou Evou Semotanovou a panem docentem Jiřím Cajthamlem. Odborná porota se nakonec rozhodla tuto cenu autorskému kolektivu Akademického atlasu udělit. Tajně jsem doufal, že atlas bude takto oceněn, protože se jedná o unikátní počin jak z hlediska historie, tak z hlediska pohledu na minulý svět, ve kterém žijeme, prostřednictvím starých map. Mám z toho upřímnou radost a celému kolektivu k tomuto ocenění blahopřeji. Současně mám i dobrý pocit ze skutečnosti, že spoluautorem je pan docent Cajthaml, člen výboru naší společnosti, který má rozhodující podíl na publikaci většiny map. V. Talhofer“

 

více...